Informatie m.b.t. Privacy en Persoonsgegevens

Het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie in het kader van dit onderzoek wordt bepaald door:

 • De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht is sinds 25 mei 2018 (dit is de AVG of GDPR);
 • De Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018

De onderzoekers dienen zich te houden aan de generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens van de UGent.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van de klimaatmonitor verwerkt de Universiteit Gent persoonsgegevens en dit op basis van uw expliciete toestemming. Dit gebeurt via het ondertekenen van een ‘toestemmingsformulier’. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door dit te melden aan de hoofdonderzoeker.

De door u aangeleverde persoonsgegevens worden met de meeste aandacht en zorgvuldigheid door ons verwerkt met het oog op het realiseren van wetenschappelijk onderzoek.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan u ons contacteren?

Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, geaffilieerd aan de Universiteit Gent.

De Universiteit Gent treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u contact opnemen met de medewerkers van de klimaatmonitor die verbonden zijn aan de Universiteit Gent door te mailen naar ontwikkelingspsychologie@UGent.be.

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door de medewerkers van de klimaatmonitor die verbonden zijn aan de Universiteit Gent, kan u tevens  terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent via privacy@ugent.be.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • Leeftijd, geslacht, diploma, werksituatie, relatiestatus, aantal kinderen, inkomenssituatie, woongebied. Wanneer u op het einde van de bevraging aangeeft graag nogmaals gecontacteerd te worden, wordt ook uw emailadres opgeslagen.

De volgende bijzondere categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • Waarden en attitudes, politieke opinies
 • Risicoperceptie, angstige bezorgdheden

De persoonsgegevens zullen verzameld worden met behulp van een online vragenlijst.

Alle gegevens zullen pseudoniem (d.i. niet direct identificeerbaar) worden verwerkt en bewaard. De resultaten zullen op anonieme wijze worden gerapporteerd in wetenschappelijke publicaties.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

Deze persoonsgegevens worden verzameld zodat we kunnen nagaan of we een representatieve steekproef van de bevolking hebben en omdat deze gegevens belangrijke inzichten opleveren. Het e-mailadres wordt enkel verzameld om contact op te nemen voor een vervolgstudie, alleen als u dit wenst.

Wie heeft toegang tot mijn (persoons)gegevens?

Enkel onderzoekers binnen de UGent (vakgroep Ontwikkelingspsychologie) hebben toegang tot de volledige data, met als doel de data te analyseren voor wetenschappelijke doeleinden en eventueel contact op te nemen met u (via e-mailadres) voor een vervolgstudie.

De medewerkers van de klimaatmonitor die verbonden zijn aan de Universiteit Gent waken erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval u hiertoe voorafgaand uw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van de medewerkers van de klimaatmonitor die verbonden zijn aan de UGent te beschermen).

Indien u uw e-mailadres zou opgeven, zullen uw gegevens worden gepseudonimiseerd. Dat betekent dat alle identificerende gegevens in onze bestanden zullen worden vervangen door een willekeurig gegenereerde code. Wie de code niet heeft, kan deze gegevens niet met u in verband brengen. Alle gegevens van de vragenlijst zullen worden gegroepeerd in een gegevensbank waarin alleen de codes voorkomen. Alleen het team van onderzoekers binnen de vakgroep ontwikkelingspsychologie aan de UGent heeft toegang tot de identificeerbare gegevens, die vertrouwelijk en beschermd zullen worden opgeslagen. Alleen niet-identificeerbare gegevens zullen worden gebruikt tijdens de analyse en presentatie van de resultaten, dus niemand zal weten welke gegevens van u zijn of zelfs of u hebt deelgenomen.

Onderzoekers van universiteit waarmee we in het kader van dit project samenwerken (Universiteit Antwerpen en KU Leuven)  hebben enkel toegang tot de niet-identificeerbare gegevens.

Hoelang worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard tot vijf jaar na het verschijnen van de publicaties die gebaseerd zijn op deze data en na het einde van de overeenkomst m.b.t. financiering van het onderzoek. Na afloop van deze termijn zullen uw gegevens verwijderd worden.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

De medewerkers van de klimaatmonitor die verbonden zijn aan de UGent zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking, zoals hierboven beschreven is de toegang tot uw gegevens beperkt en bevinden de gegevens zich op een beveiligde server binnen de Universiteit Gent.

Welke rechten heeft u in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u van een aantal rechten die u kunt uitoefenen zoals hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat als u een recht wilt uitoefenen, we u om een ​​identiteitsbewijs kunnen vragen. We doen dit om een ​​inbreuk in verband met uw persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde persoon namens u optreedt en een recht op uw naam uitoefent.

 1. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst tot uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
 3. Vermits we uw toestemming hebben gevraagd en verkregen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, heeft u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die reeds op grond van deze toestemming verwerkt werden.
 4. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, als het onwettig was om ze te verzamelen of als u met succes uw recht uitoefende om uw toestemming in te trekken en dit tot op het ogenblik waar de gegevens geanonimiseerd zijn. Als een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen we uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de volgende omstandigheden kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • terwijl we uw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren beoordelen;
  • als een dergelijke verwerking onrechtmatig was, maar u de voorkeur geeft aan een beperking boven verwijdering;
  • als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met de medewerkers van de klimaatmonitor die verbonden zijn aan de UGent via het mailadres ontwikkelingspsychologie@ugent.be of met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ugent.be. Als uw verzoek gegrond blijkt, zullen we u uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw verzoek, hieromtrent informeren.

Als u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en duidelijk ongemak veroorzaakt, kunnen we deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u administratiekosten in rekening brengen. We kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, inclusief die van de Universiteit Gent, onevenredig zou kunnen schaden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ugent.be. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be) en / of de Vlaamse Toezichtcommissie (contact@toezichtcommissie.be).

Hergebruik van gegevens

De hier verzamelde onderzoeksgegevens kunnen ook nog nuttig zijn bij het beantwoorden van andere onderzoeksvragen. Daarom bestaat de mogelijkheid dat de onderzoeksgegevens worden hergebruikt op een later tijdstip voor ander onderzoek. Het hergebruiken van de onderzoeksdata kan zowel gebeuren binnen het eigen onderzoeksteam, als door externe onderzoekers binnen en buiten de Europese Unie. Hiertoe zullen de onderzoeksgegevens op een gecontroleerde wijze ter beschikking worden gesteld via een speciaal daarvoor bedoeld deelplatform voor onderzoeksdata. Hierbij worden alle nodige maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen zoals wordt voorgeschreven in de UGent Generieke Gedragscode voor het omgaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt op onze website en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring worden opgenomen op diezelfde website.