1. DOELEINDE EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de Motivatiebarometer verwerkt de Universiteit Gent persoonsgegevens en dit op basis van uw expliciete toestemming.

De door u aangeleverde persoonsgegevens worden met de meeste aandacht en zorgvuldigheid door ons verwerkt met het oog op het realiseren van wetenschappelijk onderzoek.

 1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, geaffilieerd aan de Universiteit Gent.

De Universiteit Gent treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u contact opnemen met de medewerkers van de motivatiebarometer die verbonden zijn aan de Universiteit Gent door te mailen naar ontwikkelingspsychologie@UGent.be.

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door de medewerkers van de motivatiebarometer die verbonden zijn aan de Universiteit Gent, kan u tevens  terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent via privacy@ugent.be.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

In het kader van uw deelname aan dit onderzoek worden volgende gegevens bijgehouden: uw geslacht, leeftijd, diploma, werksituatie, provincie, aantal kinderen, comorbiditeit, en nationaliteit van uw ouders. Uw wordt ook bevraagd naar uw religie of geloofsovertuiging. Wanneer op het einde van de bevraging aangeeft graag nogmaals gecontacteerd te worden, wordt ook uw emailadres opgeslagen.

Alle gegevens zullen pseudoniem (d.i. niet direct identificeerbaar) worden verwerkt en bewaard. De resultaten zullen op anonieme wijze worden gerapporteerd in wetenschappelijke publicaties.

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

De medewerkers van de motivatiebarometer die verbonden zijn aan de Universiteit Gent hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Dit betekent louter en alleen voor wetenschappelijke doeleinden. Deze toegang geldt bijgevolg enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.

De medewerkers van de motivatiebarometer die verbonden zijn aan de Universiteit Gent waken erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval u hiertoe voorafgaand uw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van de medewerkers van de motivatiebarometer die verbonden zijn aan de UGent te beschermen).

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard tot vijf jaar na het verschijnen van de publicaties die gebaseerd zijn op deze data en na het einde van de overeenkomst m.b.t. financiering van het onderzoek. Na afloop van deze termijn zullen uw gegevens verwijderd worden.

 1. VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De medewerkers van de motivatiebarometer die verbonden zijn aan de UGent zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking, zoals hierboven beschreven is de toegang tot uw gegevens beperkt en bevinden de gegevens zich op een beveiligde server binnen de Universiteit Gent.

Alle gegevens zullen pseudoniem (d.i. niet direct identificeerbaar) worden verwerkt en bewaard. De resultaten zullen op anonieme wijze worden gerapporteerd in wetenschappelijke publicaties.

 1. WELKE RECHTEN HEEFT U IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u van een aantal rechten die u kunt uitoefenen zoals hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat als u een recht wilt uitoefenen, we u om een ​​identiteitsbewijs kunnen vragen. We doen dit om een ​​inbreuk in verband met uw persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde persoon namens u optreedt en een recht op uw naam uitoefent.

 1. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst tot uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
 3. Vermits we uw toestemming hebben gevraagd en verkregen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, heeft u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die reeds op grond van deze toestemming verwerkt werden.
 4. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, als het onwettig was om ze te verzamelen of als u met succes uw recht uitoefende om uw toestemming in te trekken en dit tot op het ogenblik waar de gegevens geanonimiseerd zijn. Als een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen we uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de volgende omstandigheden kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  1. terwijl we uw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren beoordelen;
  2. als een dergelijke verwerking onrechtmatig was, maar u de voorkeur geeft aan een beperking boven verwijdering;
  3. als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met de medewerkers van de Motivatiebarometer die verbonden zijn aan de UGent via het mailadres ontwikkelingspsychologie@ugent.be of met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ugent.be. Als uw verzoek gegrond blijkt, zullen we u uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw verzoek, hieromtrent informeren.

Als u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en duidelijk ongemak veroorzaakt, kunnen we deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u administratiekosten in rekening brengen. We kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, inclusief die van de Universiteit Gent, onevenredig zou kunnen schaden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ugent.be. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be) en / of de Vlaamse Toezichtcommissie (contact@toezichtcommissie.be).

 1. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt op onze website www.motivatiebarometer.com en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring worden opgenomen op diezelfde website.